0869.039.899 Info@kimnamtech.vn
Do you need advice ?

News

(Tiếng Việt) Sự quan trọng Báo cáo và thống kê của các doanh nghiệp

Jul 20, 2020
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Quản lý dự án thời chuyển đổi số

Jul 16, 2020
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Quản lý năng lực nhân sự bằng VERCO24

Jul 06, 2020
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Thực tế ẢO ROBOT, AI

Apr 03, 2020
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Tư vấn đào tạo Verco24 tại Kim Nam Tech

Mar 30, 2020
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
[:vi]
[:]